اقسام نشانه‌های قیامت 

نشانه‌های قیامت دو نوعند:

1- نشانه‌های کوچک:

نشانه‌هایی که با فاصله زمانی زیاد قبل از قیامت اتفاق می‌افتند و به نوعی از امور عادی به حساب می‌ایند مانند قبض علم، ظهور جهل، شراب‌خواری، ساختن ساختمانهای بلند وامثال آنها البته ممکن است این نشانه‌ها همراه نشانه‌های بزرگ یا بعد از آنها بیایند.


                                                                 بقیه در ادامه مطلب...

 2- نشانه‌های بزرگ:

امور بزرگی هستندکه نزدیک روز قیامت رخ می‌دهند و غیرعادی جلوه می‌نمایند مانند: ظهور دجال، نزول عیسی، خروج یاجوج و مأجوج و طلوع خورشید از مغرب.*1

برخی علماء نشانه‌های قیامت را از نظر کمیت و کیفیت ظهور به سه نوع تقسیم کرده‌اند:*2

1- نشانه‌هایی که ظاهر شده و پایان پذیرفته‌اند.

2- نشانه‌هایی که ظاهر شده و همچنان در حال ظاهرشدن هستند.

3- نشانه‌هایی که تاکنون ظاهر نشده‌اند.

اقسام اول و دوم از نشانه‌های کوچک قیامت هستند ولی قسم سوم نشانه‌های کبری و برخی از نشانه‌های صغری را شامل می‌شود.

*1)مراجعه شود به «التذکرة» قرطبی (ص 624) و «فتح الباری» (13/485) و کتاب «اکمال المعلم شرح صحیح مسلم» (1/70) ابوعبدالله محمد بن خلیفه ابی المالکن، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت و مراجعه شود به مقدمه کتاب «التصریح بما تواتر فی نزول المسیح» (ص 9) محدث شیخ محمد انورشاه کشمیری هندی، به ترتیب شاگردش شیخ محمد شفیع، تحقیق و تعلیق شیخ عبدالفتاح ابوغده، چاپ مطبعة الاصیل، حلب نشر مکتبة المطبوعات الإسلامیة، جمعیة التعلیم الشرعی (1385 ه‍‌).

 

*2)مراجعه شود به «فتح الباری» (13/82-84) و «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص 3) برزنجی و «لوامع الانوار البهیه و سواطع الاسرار الاثویه» (2/66) محمد بن احمدالحنبلی، تعلیق شیخ عبدالله بن عبدالرحمن ابابطین و شیخ سلیمان بن سحمان از علماء نجد، از منشورات مؤسسه الخافقین و مکتبتها، دمشق، چاپ دوم (1402 ه‍‌).
نشانه های قیامت, وقایع قیامت, قیامت در قرآن