پنج نعمت بهشتی در سوره واقعه

خداوند در سوره واقعه حداقل شش نعمت بهشتی را بر می شمرد :

نخست می فرمایند :« آن ها در سایه درخت سدر بی خار قرار خواهند گرفت . »

در حقیقت این رسا ترین توصیفی است که برای درختان بهشتی در قالب الفاظ دنیوی ما امکان پذیر است : زیرا «سدر» به گفته بعضی از ارباب لغت : درختی است تناور که بلندیش گاهی تا چهل متر می رسد ، و می گویند :« تا دو هزار سال عمر می کند و ( سایه بسیار سنگین و لطیقی دارد ) ، تنها عیب درخت این است که ، خاردار است ، ولی با توصیف به «مخضود» از ماده «خضد» ( بر وزن مجد) به معنی بریدن و گرفتن خار ، این مشکل نیز در درختان سدر بهشتی حل شده . در حدیثی آمده است :« خداوند خار های درخت سدر را قطع کرده است ، و به جای هر خار ، میوه ای قرار داده ، و هر میوه ای هفتاد و دو رنگ ماده غذایی دارد که ، هیچ یک شباهتی به یکدیگری ندارند !»

                                    بقیه در ادامه مطلب...

 

 
پنج نعمت بهشتی در سوره واقعه, نعمت های بهشتی, بهشت